VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Helena Říhová
helena.rihova@zskptvajdy.cz

konzultační hodiny:
úterý 14.00 - 14.30 hod.

konzultační místo:
kabinet VP a ŠMP , 1. poschodí

ČINNOSTI:

 • zodpovídá a koordinuje práci týmu výchovné prevence
 • zajišťuje podklady pro vřazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zodpovídá za správnost dokumentace žáků
 • vede evidenci IVP, postižení žáků
 • provádí prevenci negativních jevů v chování žáků
 • podává návrhy na převedení žáků do jiných vzdělávacích programů
 • podává návrhy na prodloužení školní docházky žáků
 • podává návrhy na vyšetření žáků odbornými lékaři, SPC a PPP
 • aktuální problémy projednává s rodiči žáků a třídními učiteli
 • vede jednání výchovných komisí školy
 • spolupracuje s SPOD, MP, PČR, ÚP a dalšími organizacemi
 • zodpovídá za zpracování závěrečné diagnostiky žáků PS s třídními učiteli
 • organizuje veškeré činnosti související s volbou povolání žáků
 • kontroluje podávání přihlášek vycházejících žáků, zajišťuje kariérní poradenství
 • zpracovává koncepci výchovného poradenství, podílí se na vypracování výroční zprávy
 • realizuje ověřování pokusného projektu individuálních výchovných plánů

 

VÝCHOVNÝ PORADCE ŘÍDÍ PRÁCI UČITELŮ V OBLASTI PROFESNÍ PŘÍPRAVY ŽÁKŮ A ÚZCE V TÉTO OBLASTI SPOLUPRACUJE S RODIČI ŽÁKŮ.

 • plánuje a organizuje exkurze, návštěvy dnů otevřených dveří na SŠ
 • připravuje a řídí schůzky s rodiči vycházejících žáků
 • v případě potřeby objednává žáky na vyšetření v SPC
 • vede přehled o podaných přihláškách žáků na SŠ
 • metodicky vede třídní učitele vycházejících žáků v oblasti kariérového poradenství