Provozní řád skolní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Základní školy, Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvkové organizace

Článek 1

1. Základní ustanovení

1. Stravování je poskytováno v souladu se:

a/ zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

b/ zákonem číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

c/ zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

d/ vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

e/ vyhláškou číslo 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

f/ vyhláškou číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů

g/ nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin

 

2. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvková organizace, poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

a/ školní stravování žákům školských zařízení

b/ závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace

c/ závodní stravování zaměstnancům školských zařízení v rámci doplňkové činnosti

d/ stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti

 

Článek 2

2. Provozní doba ve školní jídelně

1. Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na pondělí až pátek od 6.00 do 14.30 hod.

2. Provoz školní jídelny je mimo provoz ve dnech státních svátků a dnech pracovního klidu a v době letních prázdnin (v měsíci srpnu).

3. Výdej obědů je stanoven od 11.40 do 14.00 hodin, výjimečně v jiném čase, výjimky jsou včas vyvěšeny na viditelném místě (viz. rozpis vzhledem ke Covid 19).

4. Výdej stravy pro cizí strávníky do jídlonosiče je stanoven od 11.00 – 11.40 hod. pouze přes vchodové dveře do školní jídelny.

5. Vzhledem ke COVID-19 jsou pravidla pro stravování stanovena Manuálem MŠMT, který je k dispozici u vedoucí školní jídelny.

6. Rozpis výdeje obědů :

11:40 - 12:15       SPC,PPP, ZUŠ (cizí strávníci s rouškou,

11:40 - 12:20       školní družina

12:15                   zaměstnanci školy, žáci ve skupinách

12:30 - 14:00       školní družina

 

Článek 3

3. Úhrada stravného ve školní jídelně

Pokladní hodiny ve školní jídelně vymezené pro styk se strávníky jsou stanoveny takto:

a/      poslední dva stravné dny v měsíci ( vždy určeny v předstihu)

         v době od 7:00 do 12:00hodin. v kanceláři vedoucí školní jídelny

b/      doprodej stravného : pondělí 7:00 -8:00 hodin

 

Stravné se hradí zálohově na měsíc následující. V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta.

Možnosti platby :

a/ Bezhotovostním inkasem z bankovního účtu strávníka. Strava se načítá na další měsíc automaticky na každý stravný den (pokud si strávník neurčí jinak). Strávník je povinen kontrolovat, zda mu z účtu byla stáhnuta správná částka za stravu.

b/ Ve výjimečných případech předem projednaných s vedoucí školní jídelny v hotovosti, a to v určených pokladních hodinách, úhradou přesného počtu stravovacích dnů v jednotlivých měsících

Vyúčtování stravného:

Při inkasní platbě vznikají přeplatky z odhlášené stravy (popřípadě nedoplatky za neoprávněný odběr stravy) pouze v červnu, kdy se již nečerpá záloha na další měsíc.

Vzniklé přeplatky se vracejí na účet strávníka v červenci.

Pokud vznikne v červnu nedoplatek za neoprávněný odběr stravy, bude odečten z případného přeplatku za stravné nebo inkasován v červenci.

 

Článek 4

4. Odhlašování stravy

1. Strava se odhlašuje vedoucí školní jídelny : osobně, telefonick na tel.č. 596 746 804, 733 612 180,mailem na jidelna@zskptvajdy.cz nebo osobně na internetových stránkách www.Strava.cz, číslo jídelny 6786, uživatelské jméno ve formátu : příjmení, jméno bez diakritiky (novakjan) a evidenční číslo (variabilní symbol, sdělený vedoucí školní jídelny) den předem do 11:00hod. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

2. V případě nepřítomnosti z důvodu nemoci strávníka je nutné stravu odhlásit.                    

 

Článek 5

5. Stravování po dobu nepřítomnosti žáka ve škole

Na základě vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., § 4 odst. 9 ( vyhláška o školním stravování ) lze odebrat oběd v jídlonosiči pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. Další dny po dobu nemoci je nutno obědy odhlásit. Neodhlášený oběd je hrazen za cenu osobních a věcných nákladů.

 

Článek 6

6. Nárok na oběd ve školní jídelně

1. Cena školního stravování ve školní jídelně se skládá ze dvou částí: tzv. finančního normativu ( náklady na potraviny ), který platí žák ve formě stravného a provozních nákladů ( osobní a věcné náklady školní jídelny ), které jsou dotovány ze státního rozpočtu.

2. Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování.

 

Článek 7

7. Dohled nad žáky

Dohled nad žáky v době oběda vykonávají průběžně pedagogičtí pracovníci.

 

Článek 8

8. Další ustanovení

1. Strávníci dodržují vnitřní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí školní jídelny.

2. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

3. Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny ( stolní nádobí, příbory apod ).

4. Úklid jídelny zajišťují uklízečky školy. Mimořádný úklid během výdeje ( rozbité nádobí, vylitý nápoj apod. ) vykonává pracovnice školní jídelny.

5. Jídelní lístek je umístěn ve školní jídelně, ve školní družině a na webových stránkách základní školy. Změna jídelníčku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu   v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

6. Problémy, připomínky nebo podněty k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny.

7. Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému pracovníku (vychovateli) nebo u výdejního okénka personálu kuchyně.

8. Provozní řád školní jídelny vyplývá z vyhlášky č. 107/2005Sb. a je pro strávníky vyvěšen na viditelném místě v jídelně.

 

Zpracovala :

            Kateřina Mecová                                   Mgr. Dana Vilkusová

         vedoucí školní jídelny                                    ředitelka školy

 

V Ostravě - Zábřehu 31.08.2020