Úvod  >  Škola  >  Úřední deska

Úřední deska

Název organizace :

Základní škola,

Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Sídlo: Kpt.Vajdy 2656/ 1a, Ostrava – Zábřeh, 700 30

Zřizovatel:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje,

Adresa : 28.října 117, Ostrava, PSČ 702 18

***************************************************************************

Škola sdružuje:

 • Základní školu
 • Základní školu speciální
 • Školní jídelnu
 • Školní družinu
 • Speciálně pedagogické centrum:
  • vady řeči - územní působnost: Ostrava, Frýdek- Místek, Nový Jičín
  • poruchy autistického spektra –územní působnost: Moravskoslezský kraj

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace :

 1. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle vzdělávacích programů.

 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 3. poskytuje základní vzdělání,

 4. poskytuje základy vzdělání,

 5. poskytuje přípravu na vzdělávání,

 6. poskytuje zájmové vzdělávání,

 7. poskytuje poradenské služby a vytváří podmínky, formy a způsoby integrace dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra a s vadami řeči ve speciálně pedagogickém centru,

 8. zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů,

 9. zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům.

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitelka, jmenovaná radou kraje. Ředitelka jedná jménem organizace a při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecnězávaznými právními předpisy , s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení organizace:

Ředitelka: Mgr. Dana Vilkusová

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Hana Václavíková

Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Jana Stolaříková

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Barbora Turičíková

Zástupce ředitelky pro SPC: Mgr. et Bc. Marek Khýr

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Mecová

 

Školské poradenské pracoviště:

Mgr. Helena Říhová – výchovná poradkyně

Mgr. Pavel Šoltys – školní metodik prevence

 

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

Ředitelka organizace Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školyspeciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
 • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
 • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

 

Kontakty :

Telefon škola ( sekretariát – p. Iva Legerská): 596 746 805

Mob.telefon škola: 733 612 181

Telefon speciálně pedagogické centrum: 596 768 131

Mob. telefon SPC: 723 026 353

e – mail: info@zskptvajdy.cz

Datová schránka: (ID DS): 53cf73y

IČ: 61989274

Identifikátor zařízení: 600026884

Web: www.zskptvajdy.cz

Právní subjekt: příspěvková organizace

 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí – čtvrtek 7. 30 – 8.00 13.00 – 14.00

Pátek 7. 30 – 8.00 12.30 – 13.30

 

Poskytování informací:

Informace o organizaci poskytuje vedení školy a webové stránky školy.

 

Odloučená pracoviště SPC:

Nový Jičín – místo výkonu:
KVIC - Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum 
Štefánikova 826/7
741 01 Nový Jičín

Karviná – místo výkonu:
Dětský domov Srdce a Školní jídelna , Karviná – Fryštát, Vydmuchov  10, příspěvková organizace

Bruntál – místo výkonu:
Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace

Třinec - místo výkonu:
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec
Jablunkovská 241, 739 61 Lyžbice - Třinec

 

Výroční zprávy organizace:

 • webové stránky školy (www.zskptvajdy.cz)

 • vedení školy

 

Učební dokumenty školy:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s upraveným obsahem a sníženými výstupy

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha pro LMP

 • Školní vzdělávací program základní školy speciální I. a II.

 • Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální

Tyto dokumenty jsou k dispozici na vedení školy.