Úvod

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

NAŠÍM CÍLEM JE:
 • přispět ke zkvalitnění života dítěte i jeho rodiny v období jeho vzdělávání
 • poskytnout pomoc školským zařízením při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra a vadami řeči
KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT:
 • zletilý žák 
 • zákonný zástupce
 • škola a školská zařízení ve spolupráci se zákonným zástupcem nebo zletilým žákem
 • instituce
LZE SE NA NÁS OBRÁTIT:
 • osobně 
 • telefonicky
 • e-mailem
NAŠE SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ. 
MŮŽEME JE REALIZOVAT:
 • jednorázově
 • opakovaně
 • dlouhodobě
PROVÁDÍME A NABÍZÍME:
 • bezplatnou speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku
 • poradenskou, konzultační a metodickou činnost
 • metodickou podporu při vzdělávání
 • školám vypracováváme doporučení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
  • zařazování klientů do školského systému
  • odklad povinné školní docházky
  • doporučení k přijímacím zkouškám
  • uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám
  • podpůrná opatření pro vzdělávání (např. pomůcky, individuální vzdělávací plán, personální podpora - asistent pedagoga, intervence a další)
 • zpracovávání posudků pro jiné instituce
 • terapeutické činnosti, krizové intervence
 • depistáže (vyhledávání) klientů s vadami řeči
 • intervence u dětí s PAS na základě žádosti odborníka
 • pomoc při výchovných nebo výukových potížích ve škole i doma
 • pomoc při volbě dalšího směřováník klienta po ukončení povinné školní docházky
 • poskytování sociálně-právního poradenství pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra a vadami řeči (dávky, sociální výhody, odvolání a jiné)
DALŠÍ ČINNOSTI A SLUŽBY:
 • osvětová a přednášková činnost
 • spolupráce s dalšími odborníky, institucemi a organizacemi
TÝM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA (SPC) TVOŘÍ:
 • speciální pedagogové pro poruchy autistikého spektra (PAS), z nichž jeden je zároveň koordinátorem poradenských služeb pro klienty s PAS v Moravskoslezském kraji
 • speciální pedagogové pro vady řeči
 • psychologové
 • sociální pracovnice
 • administrativní pracovnice
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:

Poruchy autistického spektra (PAS) pro:

 • Moravskoslezský kraj 

Poruchy řeči pro okres:

 • Ostrava
 • Frýdek-Místek
 • Nový Jičín
TYP PÉČE:
 • ambulantní - s klientem pracujeme přímo ve Speciálně pedagogickém centru
 • terénní - výjezdy do předškolních zařízení, škol, rodin, případně dalších zařízení
NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ NA ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH:
 • v Novém Jičíně (vady řeči a PAS)
 • v Karviné (PAS)
 • v Bruntále (PAS)
 • v Třinci (vady řeči a PAS)