Informace pro klienty (z Vnitřního řádu SPC)

INFORMACE PRO KLIENTY SPC – JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE/DOPROVOD

(Výňatek z Vnitřního řádu SPC)

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ SPC A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Klienti a jejich zákonní zástupci (dále jen ZZ) mají právo na poskytnutí komplexní poradenské služby ve školském poradenském zařízení (SPC), která zahrnuje komplexní nebo zaměřenou psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci a poradenství, informační a metodickou činnost a přípravu podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentaci v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 • Poradenské služby poskytuje SPC výhradně s informovaným souhlasem klienta/ZZ, který je projednán před zahájením služby a jehož součástí je srozumitelné poskytnutí informací o:
  • plánovaném průběhu služby, jejím rozsahu, délce, cílech a postupech,
  • účelu plánované služby z hlediska reálného prospěchu klienta a všech podstatných důsledcích, které případně pro klienta/ZZ z provedení plánované služby vyplývají,
  • o možných následcích pro klienta/ZZ, pokud tato služba poskytnuta nebude,
  • právech a povinnostech klientů a jejich ZZ spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu,
  • právu podat řediteli školy, do které klient dochází, návrh na projednání doporučených podpůrných opatření ve škole klienta podle § 16a odst. 5 školského zákona,
  • právu žádat o revizi podle § 16b školského zákona,
  • právu podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.
 • Klienti a jejich zákonní zástupci mají dále právo:
  • být srozumitelně seznámeni se závěry a doporučeními, která vyplývají z poskytnuté služby, včetně seznámení se všemi variantami možného řešení, které vyplývají z poskytnuté služby, jakož i s případnými riziky spojenými s navrhovanými doporučeními,
  • odmítnout doporučovaná podpůrná opatření nebo přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu s vědomím odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím,
  • odmítnout poradenskou službu a následnou péči v SPC, případně o tuto službu požádat jiné školské poradenské zařízení, s vědomím odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím,
  • na ochranu poskytnutých osobních údajů dle platných právních norem.
  • na takové poskytování služeb, které neohrožuje jejich soukromí a bezpečí a dodržuje základní lidská práva, mezinárodně uznávaná práva dětí a lidskou důstojnost,
  • vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje, připomínky, požadavky a rozhodnutí týkající se řešení posuzovaného případu,
  • na volbu o doručování potřebné dokumentace takovým způsobem, který je bezpečný z hlediska ochrany osobních údajů a vyhovuje současně jejich osobním preferencím a možnostem přijímat bezpečně písemnou dokumentaci.
 • Klienti a jejich zákonní zástupci jsou povinni:
  • přicházet včas k termínu sjednané poradenské služby, nezletilí klienti pak vždy v doprovodu zákonného zástupce,
  • dbát pokynů zaměstnanců SPC, pokud nejsou v rozporu s jejich právy,
  • respektovat potřebu klidného prostředí pro práci s jinými klienty ve všech prostorách SPC (chovat se ohleduplně k dalším klientům SPC, zdržet se hlučných projevů v čekárně i na chodbách SPC),
  • dbát na bezpečnost svoji i ostatních klientů a návštěvníků SPC, tj. dodržovat zejména pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů SPC a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, stanovené tímto vnitřním řádem,
  • udržovat čistotu ve všech prostorách SPC a chovat se v souladu s pravidly slušného chování,
  • pravdivě informovat pracovníky SPC o všech skutečnostech, které jsou podstatné pro úspěšně a účelné poskytnutí poradenské služby nebo pro bezpečnost klienta, tj. také poskytnout informace o průběhu a výsledku předešlých školských poradenských služeb (PPP nebo SPC) nebo o výsledcích lékařských či jiných odborných vyšetření, které mohou mít vliv na posouzení vzdělávacích potřeb klienta,
  • poskytnout informace o výsledcích lékařských či jiných odborných vyšetření, pokud mohou mít tyto informace vliv na řešení obtíží, kvůli kterým si vyžádali poradenské služby v SPC.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI KLIENTY, JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A ZAMĚSTNANCI SPC

 • S klienty a jejich zákonnými zástupci v SPC odborně pracují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovnice, kteří se kromě závazných právních předpisů řídí také Etickým kodexem poradenských pracovníků SPC schváleným na celostátním sněmu Asociace pracovníků SPC v Brně dne 18. 1. 2006 a doporučenými pracovními postupy MŠMT a NPI ČR.
 • Psychologické vyšetření, speciálně pedagogické vyšetření nebo odborná konzultace s klientem je doložena písemným informovaným souhlasem zletilého klienta nebo zákonného zástupce klienta.
 • Na základě odborné diagnostiky v SPC jsou doporučena adekvátní podpůrná opatření pro edukační proces. V případě, že je doporučena změna vzdělávacího programu, jsou klienti/zákonní zástupci podrobně informováni o rozdílech a dopadech pro další vzdělávání. Zároveň je nastavena případná spolupráce s dalšími odbornými pracovníky.
 • Během poskytování služeb (vyšetření, konzultace) je zakázáno pořizování jakýchkoliv zvukových a obrazových záznamů bez předchozího výslovného souhlasu na straně klienta/zákonného zástupce i pracovníků SPC.

 

PRAVIDLA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ KLIENTŮ SPC A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 • Všichni nezletilí klienti musí být pod neustálým dohledem zákonného zástupce nebo pracovníka SPC.
 • Během vyšetření či jiné odborné intervence se nezletilí klienti řídí pokyny pracovníka SPC.
 • Za osobní věci zanechané bez dozoru SPC neručí (klienti jsou povinni nahlásit případné poškození či ztrátu věcí v prostorách SPC).
 • Klienti a jejich zákonní zástupci/doprovod jsou povinni v prostorách školní budovy a SPC dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření (viz vývěsky SPC na chodbě/čekárně).
 • Klienti přicházející do SPC na vyšetření či jinou intervenci musí být v dobrém zdravotním stavu. Nelze vyšetřovat klienty nemocné a zdravotně oslabené (virózy, nachlazení, angíny apod.), případně v infekčním období jejich onemocnění (žloutenka, spála, neštovice aj.). V obou uvedených případech je nutné co nejdříve informovat SPC pro domluvu náhradního termínu.
 • Dojde-li k úrazu nebo zdravotním potížím, ohlásí zákonný zástupce/zletilý klient/doprovod situaci neprodleně pracovníkovi SPC; úraz je zapsán do Knihy úrazů.
 • Klienti i jejich zákonní zástupci/doprovod jsou povinní dodržovat zásady bezpečného chování.
 • Klienti a jejich zákonní zástupci/doprovod jsou povinni se vyvarovat projevů sociálně patologických jevů, zejména konzumace alkoholu, drog a kouření, dále šikanování, vandalismu a jiných forem chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu a to v celém areálu SPC a školy.
 • Klienti a jejich zákonní zástupci/doprovod se v prostorách SPC, v budově a areálu školy zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu. Po ukončení poradenské služby jsou povinni tyto prostory opustit.
 • Pro vstup klientů do prostor SPC je určen hlavní vchod budovy A. SPC se nachází ve 2. a 3. patře budovy – označeno orientačními tabulemi. Po zazvonění (2. patro – zvonek na chodbě u prosklených dveří, 3. patro – zvonky u dřevěných dveří vpravo, vlevo) zákonného zástupce/zletilého klienta příslušný pracovník doprovodí do své pracovny.
 • Pro čekající klienty a jejich doprovod jsou vyhrazena místa v prostoru hlavní chodby budovy, jakož i v prostoru vnitřní chodby SPC.
 • Klienti a jejich doprovod mohou využívat sociální zařízení v prostoru vnitřní chodby SPC (2. a 3. patro).

 

 • pracoviště Ostrava-Zábřeh (Kpt. Vajdy 1a, Ostrava – Zábřeh):
  • Pro vstup klientů do prostor SPC je určen hlavní vchod budovy A. SPC se nachází ve 2. a 3. patře budovy – označeno orientačními tabulemi. Po zazvonění (2. patro – zvonek na chodbě u prosklených dveří, 3. patro – zvonky u dřevěných dveří vpravo, vlevo) zákonného zástupce/zletilého klienta příslušný pracovník doprovodí do své pracovny.
  • Pro čekající klienty a jejich doprovod jsou vyhrazena místa v prostoru hlavní chodby budovy, jakož i v prostoru vnitřní chodby SPC.
  • Klienti a jejich doprovod mohou využívat sociální zařízení v prostoru vnitřní chodby SPC (2. a 3. patro).
 • pracoviště Bruntál (Rýmařovská 15):
  • Pro vstup zákonných zástupců/klientů do prostor SPC je určen hlavní vchod školy. K pracovníkovi SPC je zákonný zástupce/klient doprovázen zaměstnancem školy k tomu určeným po předchozí vzájemné domluvě.
  • Pro čekající klienty a jejich doprovod jsou vyhrazena místa na chodbě u místnosti SPC; mohou využívat sociální zařízení v prostoru hlavní chodby školy.
 • pracoviště Karviná (Vydmuchov 1835/10, Karviná – Fryštát):
  • Pro vstup do prostor SPC je určen hlavní vchod školy. Po zazvonění je klient/zákonný zástupce/doprovod vpuštěn do budovy pracovníkem SPC prostřednictvím elektronického zvonku (dochází k ověření jména). Z hlavní chodby je dále pracovníkem doprovozen na pracoviště SPC.
  • Pro čekající klienty a jejich doprovod jsou vyhrazena místa na vnitřní chodbě SPC; mohou využívat sociální zařízení v prostoru chodby školy určené jen pro SPC.
 • pracoviště Nový Jičín (Štefánikova 826/7):
  • Pro vstup klientů/zákonných zástupců/doprovodu do prostor SPC je určen hlavní vchod budovy KVIC. K pracovišti SPC se mohou dále volně dostat do 3. patra výtahem a následně do 4. patra pěšky po schodišti.
  • Po příchodu se usadí do čekárny umístěné ve 3. patře vlevo od schodiště (označeno šipkami s popisem) a vyčkají příchodu pracovníka SPC.
  • Neobjednaní klienti se mohou po zaklepání na dveře pracovny SPC ve 4. patře informovat o tom, jak mají dále postupovat.
  • Pokud chtějí klienti/zákonní zástupci/doprovod využít sociální zařízení v prostoru čekárny SPC, musí kontaktovat ve 4. patře pracovníka SPC, který mu zapůjčí příslušný klíč.
 • pracoviště Třinec (Jablunkovská 241, Třinec – Lyžbice):
  • Pro vstup do SPC je určen hlavní vchod školy. Po zazvonění je klient/zákonný zástupce/doprovod vpuštěn do budovy prostřednictvím elektronického zvonku (dochází k ověření jména).
  • Po budově školy jsou dále klienti/zákonní zástupci/doprovod navigováni informačními ukazateli k pracovišti SPC, kde jsou již očekáváni a kontaktováni pracovníkem.
  • Pro čekající klienty a jejich doprovod jsou vyhrazena místa na chodbě u místností SPC; mohou využívat přístupná sociální zařízení v prostoru chodby školy.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM SPC ZE STRANY KLIENTŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Klienti a jejich zákonní zástupci/doprovod jsou povinni zacházet s vybavením a zařízením SPC i se svěřenými předměty a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.
 • Vybavení i svěřené předměty a pomůcky klienti a jejich zákonní zástupci/doprovod udržují v čistotě a pořádku, nepoškozují a neodnášejí jej z prostor SPC.
 • Zjistí-li klient nebo jeho zákonný zástupce/doprovod poškození majetku, či on sám poškození způsobí, oznámí to neprodleně pracovníkovi SPC.
 • Klienti a jejich zákonní zástupci jsou povinni v určeném termínu odevzdat zapůjčené pomůcky a literaturu.
 • V případě svévolného a úmyslného poškození majetku, edukačních pomůcek, literatury apod. bude zákonný zástupce či zletilý klient vyzván k jednání o náhradě způsobené škody.

 

 

V Ostravě-Zábřehu, dne 1. 9. 2021                                                   Mgr. Marek Khýr, vedoucí SPC